Algemene voorwaarden

Stardekk

1.Algemeen

Deze algemene voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") worden u aangeboden door STARDEKK NV, met maatschappelijke zetel aan de Rijselstraat 2A te 8200 Brugge, België BTW BE 0474.598.036, RPR Brugge (hierna: "STARDEKK").

In deze Voorwaarden betekent:

"Software":

De Softwaremodule(s) die STARDEKK aan de klant ter beschikking stelt, zoals onder meer ‘Cubilis Booking Engine’, ‘Cubilis Channel Manager’, ‘Bookingplanner’, 'E-mailinglist', ‘Website Manager' en ‘Little Restaurant’, zoals bepaald in de Offerte of Overeenkomst.

"Diensten":

Alle werken die STARDEKK uitvoert voor de Klant, en alle diensten die STARDEKK levert aan de Klant, met inbegrip van het ter beschikking stellen, installeren, operationeel maken, onderhouden en wijzigen van de Software, het verlenen van domeinnaamdiensten en website hosting en andere diensten die accessoir zijn aan de Software, zonder exhaustief te zijn.

"Klant":

De natuurlijke of rechtspersoon die met STARDEKK een Overeenkomst afsluit.

"Licentie":

Een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht van de Klant om de Software en bijhorende documentatie te gebruiken, uitsluitend voor interne bedrijfsdoeleinden.

"Offerte":

Een voorstel tot Overeenkomst waarbij STARDEKK aanbiedt om Diensten te leveren tegen een bepaalde prijs.

"Overeenkomst":

Een overeenkomst tussen STARDEKK en de Klant waarbij STARDEKK zich ertoe verbindt om Diensten te leveren.

"Vertrouwelijke Informatie”:

Informatie over de bedrijfsvoering van een partij waarvan de andere partij kennis krijgt in het kader van het doel of de uitvoering van de Overeenkomst. Dit omvat geen informatie die (i) publiekelijk bekend is, (ii) vóór de mededeling reeds in het rechtmatig bezit van de andere partij was,  (iii) door een derde rechtmatig aan de ontvangende partij wordt meegedeeld, zonder enige beperking; of (iv) onafhankelijk werd ontwikkeld door de ontvangende partij, wat schriftelijk wordt bewezen.

2.Toepassing

Door het sluiten van een Overeenkomst met STARDEKK erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden in hun huidige vorm, en aanvaardt hij de inhoud ervan.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst.

De Klant erkent dat deze Voorwaarden alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere voorgaande mededeling tussen partijen, vervangen.

Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben deze Voorwaarden voorrang op de voorwaarden van de Klant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.

Deze Voorwaarden verlenen enkel rechten aan de Klant, met uitsluiting van eventuele verbonden ondernemingen van de Klant.

3.Totstandkoming en duur Overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant een geldige Offerte van STARDEKK aanvaardt of wanneer STARDEKK Diensten verleent aan de Klant na het sturen van een Offerte, behoudens ingeval de Klant onmiddellijk en aangetekend protest aantekent na aanvang van die uitvoering.

De geldigheidsduur van Offerten bedraagt 15 kalenderdagen. STARDEKK heeft het recht de geldigheid van een Offerte in te trekken tot het moment van aanvaarding door de Klant.

Een Overeenkomst heeft een minimumtermijn van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en wordt stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd tenzij één van de partijen de Overeenkomst minstens drie maanden vóór de lopende vervaldatum schriftelijk beëindigt.

De Klant heeft de mogelijkheid om bijkomende Diensten (zoals connectivity diensten met externe dienstverleners als Google, Facebook of Stripe), die accessoir zijn aan de Software, bij STARDEKK aan te kopen en automatisch te activeren. Dit kan door online of telefonisch een bestelling te plaatsen bij de klantendienst van STARDEKK. De Klant ontvangt vervolgens een aankoopbevestiging per e-mail. De afwezigheid van protest binnen een termijn van 5 werkdagen geldt als aanvaarding van een afzonderlijke koopovereenkomst met betrekking tot de bijkomende Diensten. In afwijking van deze Voorwaarden, kunnen deze bijkomende Diensten te allen tijde zonder opzeg of vergoeding door zowel STARDEKK als de Klant worden stopgezet. Voor het overige blijven deze Voorwaarden onverkort van toepassing.

4.Prijzen en facturatie

Alle prijzen in de Offerten of Overeenkomsten zijn uitgedrukt in euro en zijn, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk tegenbericht, exclusief BTW en andere taksen. Tarieven die STARDEKK meedeelt voor een bepaalde dienstverlening worden in de regel bepaald in functie van de werkuren vereist voor de uitvoering van de prestaties. STARDEKK kan bijkomende kosten aanrekenen wanneer supplementen en meerwerken noodzakelijk zijn. Zij is gerechtigd om haar prijzen in de maand januari van elk kalenderjaar aan te passen aan de index der consumptieprijzen zoals gepubliceerd door de Belgische overheid.

Overeenkomsten die abonnementsformules betreffen, wordt jaarlijks gefactureerd. Omzetting naar een maandelijkse facturatie is mogelijk op schriftelijke aanvraag van de Klant en enkel via domiciliering, mits de Klant een bijkomende administratiekost betaalt. Niet-periodieke kosten worden maandelijks gefactureerd.

Kosten voor diensten die moeten doorgerekend worden omdat STARDEKK optreedt als tussenpersoon voor een externe dienstverlener kunnen aanleiding geven tot na-facturatie afhankelijk van het tijdstip waarop STARDEKK zelf deze kosten ontvangt.

Facturen zijn contant betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, op de plaats van de zetel van STARDEKK. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.

Ingeval van laattijdige betaling zal bovendien van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 2.500 euro.

Indien één factuur niet of niet tijdig wordt betaald, leidt dit tot onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen. Daarenboven behoudt STARDEKK zich in dat geval het recht voor om de levering van werken of diensten onmiddellijk te staken, waarbij alle hieruit vloeiende schade of kosten ten laste zullen zijn van de Klant.

5.Diensten

5.1. Algemeen

De Diensten worden geleverd op weekdagen tijdens de gebruikelijke werkuren (8u30 tot 12u30 en 13u30 tot 17u30, op vrijdag tot 15u30).

De door STARDEKK opgegeven uitvoeringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Deze termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd.

Vertraging in de uitvoering door STARDEKK geeft geen recht op annulering van een bestelling of schadevergoeding aan de Klant.

5.2. Software

STARDEKK verleent aan de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Software.

STARDEKK zal redelijke inspanningen leveren om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen, met uitzondering van de periodes van gepland of ongepland onderhoud. STARDEKK zal de Klant steeds voorafgaand op de hoogte stellen van geplande onderhoudswerken.

De Klant kan bedrijfsinformatie zoals beschikbaarheden, kameromschrijvingen, kamerindelingen, hotelvoorzieningen, kamerprijzen, aanbiedingen en foto’s (niet-limitatieve opsomming) inbrengen in de Software en op elk ogenblik wijzigen, dit op zijn eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid.

De Klant zal alle redelijke inspanningen leveren om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Software te voorkomen. Ingeval de Klant kennis heeft van dergelijke ongeoorloofde toegang of gebruik, zal hij STARDEKK daar onmiddellijk van op de hoogte brengen.

De Klant mag de Software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen gebruiken. Het gebruik door derden is niet toegestaan.

Het is verboden om:

 1. behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door dwingende toepasselijke wetgeving:
 1. de Software geheel of gedeeltelijk te vertalen, bewerken, arrangeren, kopiëren, dupliceren, afgeleide werken te maken of anderszins te veranderen;
 2. de Software geheel of gedeeltelijk te decompileren, reverse compileren, disassembleren, reverse-engineeren of op een andere manier om te zetten in een leesbare vorm;
 3. de Software opnieuw te publiceren, verzenden of distribueren in enige vorm, ongeacht op welke wijze of in welke vorm;
 4. de Software anderszins tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, ongeacht op welke wijze of in welke vorm.
 1. de Software te gebruiken om concurrerende Diensten te ontwikkelen;
 2. de Software in licentie te geven, te verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, weergeven, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren of ter beschikking stellen van een derde.

De informatie die de Klant verkrijgt door bovenstaande handelingen mag niet aan derden worden meegedeeld, worden aangewend voor de ontwikkeling, productie of het vermarkten van een vergelijkbare software of voor een ander doel dan het tot stand brengen van de comptabiliteit van de Software worden gebruikt. De handelingen mogen tenslotte geen nadeel toebrengen aan de rechtmatige belangen van STARDEKK.

5.3. Registratie van domeinnamen

De registratie van een domeinnaam is slechts voltooid na ontvangst van een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging van de registratie door STARDEKK. Betaling van de factuur geldt niet als garantie voor een registratie.

De registratie van domeinnamen met code top-level domain ("TLD'") ".be" vindt plaats volgens de reglementen van DNS BELGIUM vzw. De Klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, te raadplegen via de link www.dns.be, en verklaart dat STARDEKK hem over deze voorwaarden heeft geïnformeerd.

De registratie van domeinnamen met generieke TLD’s zoals ".nl", ".com", ".org", ".biz", ".net", ".nu", ".info", ".tv" enz., vindt plaats volgens het reglement van de bevoegde verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen, zoals SIGN (www.SIDN.nl), DNS.LU (www.dns.lu), Afnic (www.afnic.fr) of ICANN (www.icann.org). De Klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar via de website van de respectievelijke verantwoordelijken, en verklaart dat STARDEKK hem over deze voorwaarden heeft geïnformeerd.

STARDEKK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. De Klant zal STARDEKK telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

5.4. E-mailinglist

De Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van de e-mailinglist daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van STARDEKK.

Spamming via het gebruik van de e-mailinglist is verboden en lijdt tot directe afsluiting.

De Klant gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens opgenomen in de e-mailingslijst steeds in overeenstemming met de Privacy Policy van STARDEKK, te raadplegen op de website van STARDEKK via de link www.stardekk.com/nl/privacy-policy.

5.5. Support

Enkel de standaardsupport is bij het uitvoeren van onze ‘diensten’ inbegrepen. Onder standaardsupport wordt verstaan;

 • 24/24 toegang tot het ‘helpcenter’.
 • 24/24 toegang tot de handleidingen.
 • Bijstand per e-mail tijdens de kantooruren zoals uiteengezet in artikel 5.1.

In het geval de klant bijkomende support mogelijkheden wenst kan zij hiervoor contact opnemen met STARDEKK.

6.Dienstverlening als tussenpersoon

STARDEKK is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van externe leveranciers (zoals Google of Facebook) wanneer zij slechts optreedt als tussenpersoon tussen de Klant en deze externe dienstverleners.

Vermits Stardekk de kosten van deze externe leveranciers slechts kan doorrekenen wanneer zij ze zelf ontvangt, kan hier na-facturatie optreden. Wanneer de klant bijvoorbeeld gebruik maakt van de door Stardekk aangeboden dienst Google AdWords Hotel Ads treedt STARDEKK op als tussenpersoon. Het is mogelijk dat Google ook na de beëindiging van de Overeenkomst met STARDEKK kosten voor deze dienst aanrekent die worden berekend op basis van 'clicks' die voortkomen uit bestaande cookies, ook nadat de samenwerking met Google werd beëindigd. Door de Google AdWords Hotel Ads dienst te gebruiken, aanvaardt de Klant dat betaling voor deze kosten verschuldigd is tot 90 dagen na de beëindiging van alle Overeenkomst met STARDEKK.

7.Verplichtingen van de Klant

De klant is verplicht om:

 1. STARDEKK te voorzien van alle noodzakelijke medewerking bij de uitvoering van de Overeenkomst en toegang te verlenen tot de nodige informatie om de Overeenkomst uit te voeren;
 2. alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven bij de uitvoering van de Overeenkomst;
 3. alle noodzakelijke licenties en toestemmingen te verkrijgen en te behouden die STARDEKK vereist om de Overeenkomst uit te voeren;
 4. ervoor te zorgen dat zijn netwerk en systemen voldoen aan de specificaties die STARDEKK van tijd tot tijd zal verstrekken;
 5. zijn accountgegevens, waaronder zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor de Software, geheim te houden en niet te delen met of over te dragen aan derden.

Alleen de Klant is verantwoordelijk voor de aanschaf, het onderhoud en de beveiliging van de netwerkverbindingen en telecommunicatieverbindingen van zijn systemen naar de datacenters van STARDEKK.

Alle problemen, voorwaarden, vertragingen, leveringsfouten en alle andere verliezen of schade die voortvloeien uit of verband houden met die netwerk- of telecommunicatieverbindingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant, voor zover wettelijk is toegestaan en tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden.

De Klant brengt STARDEKK onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van enige storing of onderbreking van applicaties of van het netwerk van STARDEKK.

8.Verplichtingen van STARDEKK

STARDEKK verbindt zich ertoe om de Software ter beschikking te stellen en de Diensten uit te voeren met de vereiste bekwaamheid en zorg.

Indien de Software of de Diensten niet voldoen aan deze Voorwaarden, zal STARDEKK op eigen kosten alle redelijke inspanningen leveren om de niet-nakoming onmiddellijk te corrigeren, of de Klant een alternatief middel ter beschikking stellen om de gewenste prestaties te bereiken.

STARDEKK verbindt zich er eveneens toe om alle redelijke inspanningen te leveren om storingen of onderbrekingen van de Software of van het netwerk binnen een redelijke termijn te verhelpen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Niettegenstaande het voorgaande, zal STARDEKK:

 1. niet garanderen dat het gebruik van de Software en de Diensten door de Klant ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat de Software en de Diensten zullen voldoen aan de eisen van de Klant;
 2. niet verantwoordelijk zijn voor leveringsfouten of enige schade of verlies als gevolg van de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, met inbegrip van het internet, en de Klant erkent dat de Software en de Diensten onderhevig kunnen zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen.

STARDEKK is niet aansprakelijk voor de onvolledige, gebrekkige of niet-uitvoering van de Overeenkomst, wanneer de niet-nakoming wordt veroorzaakt door het gebruik door de Klant in strijd met STARDEKK's instructies, of door wijziging van de Software door een andere partij dan STARDEKK.

STARDEKK garandeert dat zij over alle noodzakelijke rechten beschikt en zal beschikken die nodig zijn voor de nakoming van de Overeenkomst.

9.Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

Alle ontwerpen, studies, tekeningen, modules, software, configuraties, creaties, en andere intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen die de Klant van STARDEKK ontvangt, blijven ten allen tijde eigendom van STARDEKK.

Alle documenten opgesteld door STARDEKK, van welke aard ook, dienen op eerste verzoek aan haar terugbezorgd te worden. Degene die dergelijk verzoek tot teruggave ontvangt, verwijdert alle kopieën van deze documenten, indien hij die bezit.

Het is verboden teksten, afbeeldingen, beelden, logo’s en overige informatie die de intellectuele eigendomsrechten van derden schenden te plaatsen op websites ontworpen door STARDEKK. STARDEKK is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een schending van intellectuele eigendomsrechten van derden door de Klant.

STARDEKK behoudt zich het recht voor om de geplaatste teksten, afbeeldingen, beelden, logo’s en overige informatie te weigeren of te verwijderen van de website.

10.Verwerking van persoonsgegevens

STARDEKK verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Klant om diensten aan te bieden en overeenkomsten te sluiten en uit te voeren. Het verzamelen en verwerken van die persoonsgegevens vindt steeds plaats in overeenstemming met de Privacy Policy van STARDEKK, te raadplegen op de website van STARDEKK via de link www.stardekk.com/nl/privacy-policy.

Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze Voorwaarden, de Overeenkomst en eventuele gebruiksvoorwaarden van de websites van STARDEKK.

11.Vertrouwelijkheid

Beide partijen kunnen toegang krijgen tot Vertrouwelijke Informatie van de andere partij bij de uitvoering van de Overeenkomst. Zij verbinden zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij niet aan derden ter beschikking te stellen of in strijd met deze Voorwaarden te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst. Elke mededeling van Vertrouwelijk Informatie aan derden vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Een partij mag Vertrouwelijke Informatie evenwel steeds openbaar maken wanneer dit wordt verplicht door de toepasselijke wet- of regelgeving of door een overheidsinstantie, rechtbank of andere bevoegde instantie. In dat geval wordt de andere partij onmiddellijk en voorafgaand in kennis gesteld, voor zover dat wettelijk is toegestaan.

STARDEKK is niet verantwoordelijk voor verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie van de Klant die wordt veroorzaakt door een derde.

De Klant erkent dat de gegevens van de Software Vertrouwelijke Informatie van STARDEKK vormen.

Dit onderdeel blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

12.Ongeoorloofd gebruik

De Klant dient de door STARDEKK aangeboden Diensten, Software en faciliteiten te gebruiken als een goede huisvader. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor het behoorlijk en geoorloofd gebruik ervan, daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van STARDEKK.

De Klant mag op geen enkele wijze de aangeboden Diensten, Software, faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot spamming, het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van STARDEKK of derden. De activiteiten van de Klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De Klant verzekert daarnaast dat geen strafbare of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of inhoud aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door STARDEKK.

De Klant zal STARDEKK op eerste verzoek vrijwaren in elke procedure ingesteld tegen STARDEKK die verband houdt met de schending van verplichtingen in deze bepaling en zal daartoe op eerste verzoek en op eigen kosten tussenkomen in de procedure.

De Klant zal onmiddellijk gevolg geven aan elk verzoek van STARDEKK of aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud op de Software ter beschikking gesteld door STARDEKK.

13.Beperking van aansprakelijkheid

STARDEKK garandeert alleen dat, de Software en de Diensten voldoen aan de door haar verstrekte specificaties en vrij zullen zijn van zichtbare gebreken. Elke andere garantie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

STARDEKK is ten aanzien van de Klant enkel aansprakelijk voor de werkelijke geleden en bewezen directe schade voortvloeiend uit de niet-nakoming van verplichtingen die uitdrukkelijk zijn opgenomen in de Overeenkomst. STARDEKK is niet aansprakelijk voor enig verlies van inkomsten, verlies van winst of verwachte winst, verlies van verwachte besparingen, verlies of aantasting van omzet, contracten, reputatie of goodwill, verlies, beschadiging of vermenging van data of enige andere vorm van indirecte gevolgschade van welke aard ook, ongeacht hoe dergelijke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze haar oorsprong vond in contractbreuk, onrechtmatige daad of schending van wettelijke verplichtingen.

STARDEKK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan producten die zij niet kende of kon kennen of voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen, al dan niet veroorzaakt binnen het STARDEKK netwerk.

De aansprakelijkheid van STARDEKK in het kader van een Overeenkomst zal, per vordering of geheel van vorderingen die voortvloeien uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, nooit groter zijn dan het totaal van de aan de Klant gefactureerde en door hem (al dan niet periodiek) betaalde bedragen voor, de Software en de Diensten (exclusief installatiekosten) over een periode van 3 maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op de Overeenkomst waarop de vordering is gebaseerd.

Een eventuele inbreuk op deze Voorwaarden door de Klant leidt geenszins tot de aansprakelijkheid van STARDEKK.

14.Vrijwaring

De Klant zal STARDEKK verdedigen en vrijwaren tegen vorderingen, procedures, verliezen, schade, uitgaven en kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot gerechtelijke kosten en werkelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van de Software en de Diensten door de Klant. STARDEKK zal redelijke medewerking verlenen bij de verdediging en afwikkeling van dergelijke vorderingen of procedures, op kosten van de Klant.

15.Betalingsgegevens

De Klant zal STARDEKK bij het afsluiten van een Overeenkomst geldige, actuele en volledige contact- en betalingsgegevens verstrekken. Dit machtigt STARDEKK om de overeengekomen prijs aan de Klant te factureren. De abonnementskosten worden voor het eerst gefactureerd bij de totstandkoming van de Overeenkomst en daarna bij elke vernieuwingsperiode van één jaar.

STARDEKK is een PCI conforme onderneming en handelt in kader van verwerking van betalingsgegevens conform de PCI COMPLIANCE- richtlijnen. Meer informatie is te raadplegen via de link: www.pcicomplianceguide.org.

STARDEKK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstal van betalingsgegevens of voor handelingen van de Klant of derden in strijd met de PCI COMPLIANCE richtlijnen.

16.STARDEKK Wallet

De STARDEKK Wallet ("Wallet") is een online platform dat de Klant toelaat om eenvoudig betalingen te verrichten aan STARDEKK (voor abonnementskosten of door haar verstrekte diensten) of aan de met haar samenwerkende externe dienstverleners zoals Google en Facebook die verlangen dat STARDEKK vooruitbetalingen namens haar Klanten doet.

De Wallet  biedt de mogelijkheid om het STARDEKK profiel van de Klant te koppelen aan diens krediet- of debetkaarten, waardoor het verschuldigde bedrag rechtstreeks van de Klants rekening wordt afgenomen. Dit laatste geschiedt met tussenkomst van de betalingsdienstaanbieder STRIPE en volgens de door haar aangeboden betalingsmethoden. Door het gebruik van deze betalingswijze machtigt de Klant STRIPE om de betalingstransacties uit te voeren en bevestigt zij dat de rechtsverhouding tussen de Klant en STRIPE uitsluitend wordt beheerst door de STRIPE gebruiksvoorwaarden, te raadplegen via de link: www.stripe.com/en-be/privacy. De Klant aanvaardt dat STARDEKK niet verantwoordelijk is voor de afhandeling van deze betalingstransactie en niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die eruit voortvloeit.

Alternatief kan de Klant zijn Wallet via overschrijving opladen met krediet ('Credits') om STARDEKK toe te laten de verschuldigde betalingen daarmee te voldoen of vooruitbetalingen te verrichten aan de met STARDEKK samenwerkende externe dienstverleners namens de Klant. De Klant verbindt er zich in dat geval toe om tijdig voldoende Credits op laden en erkent dat STARDEKK geen betalingen kan uitvoeren en evenmin aansprakelijk daarvoor is, indien het aantal daartoe vereiste Credits in de Wallet ontbreekt. Credits blijven in de Wallet na de beëindiging van alle Overeenkomsten tussen STARDEKK en de Klant en de Klant is niet gerechtigd om terugbetaling te eisen van het bedrag dat met de resterende Credits overeenstemt.

Indien de betaling niet kan worden uitgevoerd doordat de transactie via STRIPE wordt geweigerd of doordat de Wallet onvoldoende Credits bevat om de verschuldigde vergoedingen te dekken, zal STARDEKK haar prestatie opschorten totdat de vergoeding volledig kan worden voldaan. Het gebruik van de Wallet zelf is kosteloos voor de Klant.

Deze Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op het gebruik van de Wallet, met uitsluiting van de rechtsverhouding die tot stand komt tussen de Klant en STRIPE.

17.Beëindiging

Beide partijen kunnen de Overeenkomst beëindigen door de andere partij daarvan schriftelijk in kennis te stellen, ten minste drie maanden vóór de lopende vervaldatum. In dat geval eindigt de Overeenkomst bij het verstrijken de vervaldatum.

STARDEKK kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien:

 1. de Klant verzuimt op de vervaldag van de factuur een bedrag te betalen dat uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is;
 2. de Klant een inbreuk pleegt op deze Voorwaarden;
 3. de Klant zich in een staat van insolvabiliteit of in procedure van faillissement, vereffening of een andere gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure van schuldenregeling bevindt;
 4. de Klant zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigt of dreigt te beëindigen;
 5. er een wijziging van controle over de Klant plaatsvindt.

Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook:

 1. worden alle vorderingen van STARDEKK op de Klant onmiddellijk opeisbaar;
 2. worden alle krachtens de Overeenkomst verleende Licenties onmiddellijk beëindigd en staakt de Klant onmiddellijk het gebruik van de Software en de Diensten;
 3. zal de Klant alle eigendommen en/of documentatie (en alle kopieën daarvan) van STARDEKK teruggeven en niet meer gebruiken;
 4. kan STARDEKK de gegevens van de Klant in haar bezit vernietigen, tenzij ze uiterlijk 10 kalenderdagen na de datum van de beëindiging een schriftelijk verzoek om een kopie van deze gegevens ontvangt van de Klant. In dat geval levert STARDEKK redelijke inspanningen om de kopie binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek aan de Klant te bezorgen, op voorwaarde dat de Klant op dat moment alle verschuldigde vergoedingen en kosten heeft voldaan. STARDEKK kan een redelijke vergoeding aanrekenen voor de kosten gemaakt voor het kopiëren of verwijderen van de gegevens van de Klant.

De beëindiging van de Overeenkomst laat de rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan voor het tijdstip van de beëindiging, onverlet.

18.Klachten

Klachten omtrent de Diensten moeten binnen 10 kalenderdagen na de levering of uitvoering aan STARDEKK worden gemeld per aangetekende brief. Indien de Klant nalaat om de klacht (tijdig) te melden, kan STARDEKK niet langer aansprakelijk worden gesteld voor dat feit. Het indienen van een klacht belet niet dat de Klant ertoe gehouden is zijn contractuele verplichtingen na te komen.

Eventuele klachten betreffende de levering van Diensten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Elk protest tegen de factuur moet gemotiveerd zijn en per aangetekende brief verzonden worden binnen de 10 kalenderdagen na de verzenddatum van de factuur, zoniet wordt deze factuur en de levering van werken of diensten waarop de factuur betrekking heeft, geacht volledig en onvoorwaardelijk aanvaard te zijn.

19.Overmacht

Niettegenstaande enige strijdige bepaling in deze Voorwaarden, is STARDEKK niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die de Klant zou kunnen lijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van het feit dat de levering van Software of de Diensten wordt gehinderd of vertraagd of onmogelijk, aanzienlijk moeilijker, kostelijker of onrendabel wordt gemaakt door omstandigheden of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van STARDEKK, waaronder (maar niet beperkt tot) overmacht, oorlog, oproer, staking, lock-out, handelsgeschillen of arbeidsoproer, ongeval, uitvallen van installaties of machines, brand, overstroming, storm, moeilijkheden of toegenomen kosten voor het vinden van arbeidskrachten, materiaal, grondstoffen of vervoer.

Indien een substantieel en disproportioneel nadeel wordt veroorzaakt aan de belangen van één van de partijen als een direct gevolg van veranderingen in economische en/of zakelijke omstandigheden buiten de controle van zulke partij, dan zullen, op schriftelijk verzoek van zulke partij, de partijen onverwijld samenkomen om te bespreken of er zich inderdaad een dergelijk geval voordoet en, in voorkomend geval, welke veranderingen aan de contractvoorwaarden eventueel nodig zijn om er op een eerlijke en billijke manier voor te zorgen dat het in dit artikel bedoelde nadeel beperkt of vermeden kan worden; met dien verstande dat zulke manier in ieder geval de belangen van elk van de partijen in overweging zal moeten nemen.

20.Nietigheid

Eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid, toepasselijkheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen of de ermee verbonden documenten.

21.Varia

De rechten en verplichtingen van de Klant die uit de Overeenkomsten met STARDEKK voortvloeien, zullen noch in hun geheel noch gedeeltelijk aan derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van STARDEKK.

STARDEKK behoudt zich het recht voor om de werken geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren in onderaanneming. Zij draagt zelf de verantwoordelijkheid voor die onderaanneming, tenzij de partijen anders overeenkomen.

22.Toepasselijk recht en forumkeuze

De Klant zal eventuele problemen of geschillen met  STARDEKK eerst minnelijk trachten op te lossen door schriftelijk contact op te nemen met STARDEKK.

Alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging of beëindiging van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen worden beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle (precontractuele en contractuele) geschillen die uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden voortvloeien, zullen uitsluitend aan de rechtbanken van de zetel van STARDEKK worden voorgelegd. Dit forumbeding wordt overeengekomen ten gunste van STARDEKK en belet niet dat deze laatste op grond van de omstandigheden kan kiezen om te dagvaarden voor een andere rechtbank.